Swyddi Dros Dro gyda Chyngor Caerdydd

Amdanom ni

Mae Caerdydd ar Waith yn cynnig swyddi dros dro cyffrous gyda Chyngor Caerdydd. Cynigir cyfleoedd cyflogaeth mewn amrywiaeth o sectorau sy’n adlewyrchu’r nifer helaeth o rolau sydd gan y Cyngor.

Mae ein hymgynghorwyr ymroddedig yn paru pobl sy’n chwilio am leoliadau gyda chyfleoedd addas.

Rydym yn cynnig contractau byrdymor sy’n rhoi cyfle i ymgeiswyr ennill profiad gwerthfawr wrth weithio i Awdurdod Lleol prifddinas.

Cabinet
Desk

Cyfleoedd a phrofiad

Ein nod yw cynnig cyfleoedd o’r radd flaenaf i bawb; o’r rhai sy’n chwilio am eu swydd gyntaf i’r rhai sy’n ceisio ennill sgiliau newydd neu hyd yn oed y rhai sydd am newid o’r drefn arferol!

Bydd ein lleoliadau yn cynnig profiad a gwybodaeth i helpu ymgeiswyr i bontio i gyflogaeth gynaliadwy mewn sector sy’n cyd-fynd â’u dyheadau.

Swydd Wag Newydd – Ymgynghorydd CysylltiadauSwydd Wag Newydd – Swyddog Olrhain Cysylltiadau

Mae cyfle cyffrous ar gael i weithio yn y tîm sy’n cyflwyno’r ymateb cenedlaethol i bandemig COVID-19 ar ran rhanbarth Caerdydd a’r Fro.  Wrth i ni symud o drefniadau cyfyngiadau symud llym i gam nesaf y cynllun yng Nghymru, bydd angen cynnal system olrhain a phrofi cynhwysfawr o bobl â symptomau posibl

Bydd eich rôl yn cynnwys bod yn gyfrifol bob dydd am adolygu rhestrau o gysylltiadau a roddir gan dimau Rhanbarthol/ffynonellau eraill.  Cynnal cyfweliadau achos gydag unigolion sydd eisoes wedi’u nodi’n rhai sydd â symptomau a/neu y cadarnhawyd bod Covid -19 ganddynt. Cynnal asesiad risg iechyd y cyhoedd cychwynnol o achosion Covid-19 y nodwyd bod angen olrhain cysylltiadau ar eu cyfer yn unol â’r protocol olrhain a rheoli cysylltiadau a phrotocolau neu ganllawiau pellach fel y nodwyd. Penderfynu a yw’r cysylltiadau’n rhai risg uchel neu isel a dyrannu galwadau i ymgynghorwyr cysylltiadau.  Rheoli cysylltiadau/galwadau cymhleth sydd wedi’u huwchgyfeirio gan yr ymgynghorwyr cysylltiadau

 

Rhagor am y swydd Swyddog Olrhain Cysylltiadau