Swyddi Gwag

Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd

Ynglŷn â’r Gwasanaeth

Mae Gwasanaeth Dydd Caerdydd yn Wasanaeth Dydd arbenigol sy’n cynnig cymorth i oedolion ag anableddau dysgu sydd ag anghenion cymorth cymhleth.  Caiff pobl eu cynorthwyo gan y gwasanaeth i fanteisio ar amrywiaeth eang o weithgareddau a chyfleoedd gwerthfawr yn y gymuned leol â’r nod o gyflawni’r canlyniadau a nodwyd.

Ynglŷn â’r swydd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel aelod o dîm sefydlog sy’n cynorthwyo oedolion ag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth i fanteisio ar gyfleoedd yn ystod y dydd. Mae’r rôl yn gofyn i ddeiliad y swydd weithio’n unigol ac fel aelod o dîm i ddilyn cynlluniau cymorth manwl a chyfrannu at adborth a chadw cofnodion cywir.

Am Beth Rydym yn Chwilio Gennych Chi?

Oherwydd anghenion y gwasanaeth rydym am recriwtio gweithiwr cymorth benywaidd, sydd â phrofiad o weithio gyda phobl sydd ag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth.

Profiad o weithio gyda phobl ag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth, sgiliau cofnodi ac arsylwi da.

Bod yn ddeiliad, neu’n gallu i hyfforddi a chyflawni’r lefel FfCCh perthnasol sydd ei angen ar gyfer y swydd. Hyblyg ac yn gallu gweithio mewn gwasanaeth deinamig sy’n newid yn gyflym.

Yn mwynhau bod yn weithgar, ac yn meddu ar amrywiaeth eang o ddiddordebau y gellir eu rhannu.

Ymrwymiad i gynnig cymorth cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar y person i unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Yn credu bod gan bobl ag anableddau dysgu hawl i gyflawni eu llawn botensial a’r hawl i ymgysylltu’n gadarnhaol yn eu cymuned.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r swydd yn destun Gwiriad Manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Diogelu ac Amddiffyn Plant yn brif flaenoriaethau gan y Cyngor. Ein nod yw cynorthwyo plant ac oedolion sy’n agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl. Mae ein gwasanaethau a’n hysgolion wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch pob plentyn ac oedolyn sy’n agored i niwed, a byddant yn gweithredu i ddiogelu eu lles. Maent yn cydnabod bod gan blant ac oedolion sy’n agored i niwed yr hawl i gael eu hamddiffyn. Caiff hyn ei gefnogi yn ethos cyffredinol y Cyngor a’r holl ysgolion.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg

Darllenwch y disgrifiad swydd yn ofalus cyn gwneud cais.

I wneud cais, anfonwch e-bost at CardiffWorks@cardiff.gov.uk gyda’ch enw llawn a’r pennawd e-bost “Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd “. Yna byddwn yn rhoi dolen i chi i’n ffurflen gais ar-lein.

Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Dydd

Gradd 5 - £11.27 yr awr
Cofrestru gyda ni